เสาหลักที่สำคัญของเศรษฐกิจ

การสำรวจสำมะโนประชากรถือเป็นสิ่งสำคัญ การค้นพบนี้จะเป็นตัวกำหนดนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเกษตรและสังคมโดยคำนึงถึงว่าการเกษตรเป็นแกนนำหลักของเศรษฐกิจ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสำรวจสำมะโนประชากร กฎหมายสถิติและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถิติแห่งชาติระบุว่าเป็นภาคบังคับและควรดำเนินการทุกห้าปี จากการเปิดเผยของสื่อผลการสำรวจจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ที่สำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลาห้าปี นอกจากนี้การค้นพบนี้จะให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอีกห้าปีข้างหน้าซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2568 รัฐบาลมองว่าเกษตรกรรมเป็นเสาหลักที่สำคัญของเศรษฐกิจ แม้ว่าภาคส่วนเศรษฐกิจจะหดตัวลง แต่ก็ยังคงมีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในลาว