ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนวันดินโลก

รมช.เกษตรฯ ขับเคลื่อนวันดินโลกปี 61 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมเร่งรณรงค์ลดใช้พลาสติกปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ

ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี กรมพัฒนาที่ดิน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีขับเคลื่อน “วันดินโลก” ซึ่งองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จัดตั้งขึ้นปี 2555 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ เช่น โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่จังหวัดฉะเชิงเทรา การใช้หญ้าแฝกป้องกันการไหลของหน้าดิน เมื่อน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดิน Be the Solution to Soil Pollution ไปแก้ปัญหาให้เกษตรกรสามารถทำให้สภาพดินที่เสียกลับมาทำการเกษตรได้

สำหรับการขับเคลื่อนวันดินโลกปี 2561 มีวัตถุประสงค์ให้คนไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ เพื่อนำไปส่งเสริมเกษตรกร

จากนั้นนายวิวัฒน์ ได้รณรงค์ลดการใช้พลาสติกปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้เวลาย่อยสลายหลายสิบปี หากแก้ปัญหาได้จะทำให้ดินของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น.-สำนักข่าวไทย